top of page

DISCLAIMER

 

LET OP: U belegt buiten AFM toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

 

De informatie op deze website vormt geen aanbod tot het verkrijgen van deelnemingen is evenmin een uitnodiging tot het doen van een dergelijk bod, maar slechts een omschrijving van het aanbod.

 

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website getoonde informatie wordt door Holland Landgoed Faciliteit met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Holland Landgoed Faciliteit.

 

bottom of page