top of page

Houtoogst

 

 

Holland Landgoed Faciliteit werkt actief aan het bevorderen van behoud en herstel van natuur en landschappen en wil het cultureel erfgoed in Nederland duurzaam in stand houden. Deze missie is alleen mogelijk indien waardecreatie plaatsvindt voor haar Participanten. HLF gaat hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.

 

DOELSTELLING
 

Het beleggingsbeleid is er op gericht om op termijn een reëel rendement te behalen na inflatie en na kosten tussen 1 en 2 % per jaar. Dit rendement wordt behaald uit inkomsten van huren uit opstallen, pachten van landbouwgronden en opbrengsten uit de bosbouw. Het beleggingsbeleid zal jaarlijks met de certificaathouders worden besproken en ter goedkeuring worden voorgelegd.

Hiernaast wordt gestreefd om waarde te creëren door de waardestijging van het landelijk onroerend goed op termijn door daadkrachtig het onroerend goed te beheren.

Naast het beoogd rendement kunnen beleggingen in landgoederen het culturele erfgoed in stand houden zijn en zijn duurzaam.

 

Beleggingsbeleid

Landgoederen in ontwikkeling

Natuurbegraafplaats

BELEGGINGSCRITERIA
 

Bij de selectie van potentiële beleggingen hanteren directie en bestuur de volgende criteria:

 • Investeringen alleen in Nederland;

 • Het behalen op termijn van een reëel rendement na inflatie en na kosten tussen 1 en 2%;

 • Professioneel bestuur en governance; en

 • Een landgoedplan en afdwingbare afspraken.

 • Bij voorkeur investeren in landgoederen die geheel of gedeeltelijk zijn gerangschikt onder de NSW of kunnen worden gerangschikt;

 • Investeren in landgoederen voor het behoud van het cultureel erfgoed;

 • Investeren onder bepaalde voorwaarden in minderheidsdeelnemingen van landgoederen;

 • Deelname onder strikte voorwaarden in landgoederen die ondergebracht zijn in besloten vennootschappen;

 • (Voor het grootste deel) opengesteld voor het publiek.

 • Investeren in gronden en opstallen in het landelijk gebied, met als doel deze in te richten en rendabel te maken op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer niet te buiten gaat. Deze investeringen zullen niet meer bedragen dan maximaal dertig procent van het eigen vermogen.

 • Investeringen in minderheidsdeelnemingen worden apart geoormerkt waaruit blijkt dat de betreffende deelnemingen tot het eigen vermogen behoren;

 • Bij deelname in besloten NSW vennootschappen wordt per investering een landgoedplan gemaakt en zijn er afdwingbare afspraken.

 

 

WAARDECREATIE
 

Naast het jaarlijkse rendement uit de beleggingen is het streven van HLF om extra waarde te creëren door stijging van de waarde van het landelijk onroerend goed. Hierdoor zal op termijn een extra rendement kunnen worden geboekt voor de certificaathouders. Ook worden waar mogelijk extra inkomsten uitgekeerd aan certificaathouders. Een recent gepresenteerde Rijksnatuurvisie ondersteunt onze doelstelling. In deze natuurvisie wordt de centrale stelling geponeerd dat natuur en economie van elkaar kunnen profiteren. Het nieuwe natuurbeleid streeft naar synergie met andere maatschappelijke belangen en zoekt nieuwe natuurcombinaties: investeringen, die niet alleen economisch renderen, maar ook natuurwinst opleveren. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar functiekoppelingen tussen natuur, economie, landbouw, zorg, recreatie en dergelijke. Gebruikmakend van deze nieuwe visie zal HLF proberen waarde te creëren voor haar certificaathouders door middel van ontwikkeling van  onder andere zorgconcepten, natuurbegraafplaatsen, recreatie, duurzame energie, biologische landbouw en natuurontwikkeling. Verder zal HLF mogelijkheden onderzoeken om nieuwe landgoederen te ontwikkelen, in eerste instantie waarvoor de bestemmingsplannen al gewijzigd zijn of worden.

bottom of page